Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.biobylinneprodukty.sk  Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.biobylinneprodukty.sk je MIFIX, s. r. o.

059 91 Veľký Slavkov 293

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov zo dňa 28.02.2002
Oddiel: Sro, Vložka číslo 13391/P
Spoločnosť je platcom DPH.

Bankové spojenie: 
SLSP
Číslo účtu: IBAN: SK94 0900 0000 0051 4789 2974
BIC: GIBASKBX

IČO: 36478636
DIČ: 2021633636
IČ DPH: SK 2021633636

Orgán dohľadu:
Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

Kupujúcim (spotrebiteľom) sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou výživových doplnkov pre zdravie vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovarom sa rozumejú produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.biobylinneprodukty.sk

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Ako objednať tovar

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.biobylinneprodukty.sk Produkt si môže objednať kliknutím na tlačítko KÚPIŤ pri konkrétnom produkte. Na nasledujúcej stránke – obrazovke si môže vo svojom NÁKUPNOM KOŠÍKU kontrolovať druh vybraného tovaru, meniť množstvo – počet kusov, pridať alebo odobrať výrobok alebo službu z nákupného košíka, ďalej pokračovať vo výbere alebo prejsť k vyplneniu objednávky a jej odoslaniu.

V objednávke je potrebné vyplniť:
– meno a priezvisko,
– ulicu a popisné číslo,
– mesto,
– PSČ,
– telefónne číslo,
– e-mail,
– spôsob platby (dobierka – v hotovosti pri prebratí tovaru, na účet – platba vopred pred prevzatím tovaru).

V prípade, že ide o objednávku právnickej osoby resp. firmy, je potrebné vyplniť aj IČO, DIČ a IČ DPH.

Po prijatí objednávky bude doručená potvrdzujúca emailová správa na uvedenú emailovú adresu v objednávke.

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.biobylinneprodukty.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

4. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:
1. druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
2. tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
1. oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou,
2. oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
3. za poškodenie zásielky zavinené poštou,
4. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,
5. výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

5. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. objednaný tovar prevziať od kuriérskej služby DPD – Direct Parcel Distribution SK s.r.o. po oznámení o uložení zásielky do 3 kalendárnych dní,
2. zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

6. Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme do 24 hodín. Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu kuriérskou službou DPD – Direct Parcel Distribution SK s.r.o. do 7 dní od potvrdenia objednávky.  V prípade, že vybraný tovar sa aktuálne nenachádza na sklade, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká alebo objednávku stornuje. Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.

Za doručenie objednaného tovaru do 70,00 € predávajúci účtuje prepravné náklady + balné vo výške:

 • 5,00 EUR pri zaslaní kuriérskou službou DPD – Direct Parcel Distribution SK s.r.o. na dobierku.

(platí iba pre územie SR).

Za doručenie objednaného tovaru nad 70,00 € je poštovné a balné zadarmo.

(platí iba pre územie SR).

Pri preberaní zásielky (balíka), žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom na adresu: mifixsro@gmail.com. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.

7. Platobné podmienky a ceny

Kupujúci vykoná platbu za tovar pri prevzatí tovaru poštou na dobierku.

Pri platbe bankovým prevodom bude služba realizovaná až po prijatí platby.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.biobylinneprodukty.sk Všetky ceny sú vrátane 20 % dane z pridanej hodnoty. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

8. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom a nepoužitom balení, v predaja schopnom stave. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

9. Reklamácia

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pri preberaní zásielky (balíka) na pošte , žiadame tento pred prevzatím riadne prekontrolovať či nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia odporúčame zásielku neprevziať a následne nás o tejto skutočnosti informovať emailom. V opačnom prípade, pri prevzatí poškodenej zásielky, nebudeme môcť uznať reklamáciu na prepravou poškodený tovar.

Ďalej je kupujúci povinný si prekontrolovať tovar bezprostredne po jeho prevzatí či je v súlade s jeho objednávkou. Ak tovar nie je v súlade s objednávkou je kupujúci povinný o tom bezodkladne oboznámiť predávajúceho.

Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. V prípade ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci a to do 30 dní od obdržania produktu. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

10. Ochrana osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

MIFIX, s. r. o. , 059 91 Veľký Slavkov 293 – poskytovateľ služieb na portáli www.biobylinneprodukty.sk sa zaväzuje dodržiavať nižšie uvedené pravidlá zaobchádzania s údajmi o objednávateľoch a návštevníkoch.

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše údaje. Údaje o Vás chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich objednávkach.

K týmto údajom má prístup výlučne poskytovateľ a jeho zmluvný sprostredkovateľ v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

Používaním webu www.biobylinneprodukty.sk objednávateľ alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené nižšie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 5 rokov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

Údaje, ktoré poskytne objednávateľ, sú nevyhnutné pre spracovanie a vybavenie objednávky, vystavenie faktúry a ďalšie úkony podľa obchodných podmienok. Ak objednávateľ potrebné údaje neposkytne, poskytovateľ má právo objednávku zrušiť. Pri objednávke sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť pravdivé informácie. Udanie nepravdivých informácii je v rozpore so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je objednávateľ fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu: Meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, dodaciu adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Objednávateľ odoslaním žiadosti o zasielanie noviniek e-mailom vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu poskytovateľ zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách poskytovateľa bez predchádzajúcej žiadosti objednávateľa na zaslanie takýchto správ a to na dobu 5 rokov.

Práva objednávateľa ako dotknutej osoby stanovuje ďalej zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Platné od 23.5.2018

 


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREVÁDZKOVATEĽ:

MIFIX, s. r. o., IČO: 36478636, Veľký Slavkov 293, 059 91,
je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov, ktoré bude spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Telefón: 0919 024 301, 0905 923 716
E-mail: mifixsro@gmail.com

Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov: mifixsro@gmail.com

Naše služby poskytujeme výhradne osobám starším ako 16 rokov.

PREČO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez Vášho súhlasu môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie Vašich osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je najmä komerčná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom predaja tovaru na diaľku cez elektronickú komunikáciu ako je e-mail alebo vyplnený a odoslaný formulár na našej webovej stránke. Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.

Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje aj pre účely uzatvorenia samotnej objednávky, dodanie tovaru, vedenia účtovníctva či vybavovania reklamácií.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAVAME?

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do formulárov na našich webstránkach, prípadne registráciou alebo keď sa prihlasujete na odber e-mailov / newsletterov. Údaje, ktoré spracovávame:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • adresu,
 • identifikačné údaje – Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH,
 • IP adresu a cookies.

AKO O VÁS ZÍSKAVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás, napr.:

 • komunikáciou s nami,
 • registráciou na našej webstránke,
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti,
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára na našej webstránke.

V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť.

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb.Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • advokátske a právne kancelárie
 • znalci a súdni znalci
 • inkasné spoločnosti a exekútori
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracovaní a dodaní objednávky poskytnuté aj poštovej, kuriérskej či prepravnej spoločnosti.

AKÉ PRÁVA MÁTE AKO DOTKNUTÁ OSOBA?

Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame a informácie o účele ich spracúvania, o identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov.

Máte právo na vymazanie, prenos a na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220.

Máte právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby.

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM A ICH OPRAVU

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Uchovávame osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na výkon práv a povinností počas trvania zmluvného vzťahu a následne v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach.